Patenty a úžitkové vzory

Patenty a úžitkové vzory udeľujú výlučné práva na využitie vynálezu. Patenty a úžitkové vzory sa udeľujú na nové technické riešenia, ktoré sa vyznačujú vynálezcovskou činnosťou a sú priemyselne využiteľné. Majiteľ patentu môže zakázať iným použitie chráneného riešenia, najmä vyrábať, ponúkať, uvádzať na trh výrobky chránené patentom alebo úžitkovým vzorom, alebo ponúkať spôsob chránený patentom alebo úžitkovým vzorom na využívanie inou osobou.

Naše služby zahŕňajú najmä:

  • Odborné poradenstvo v oblasti patentového práva a práva úžitkových vzorov
  • Odbornú pomoc pri príprave patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru a zastupovanie pred príslušnými úradmi
  • Zabezpečovanie patentovej ochrany v zahraničí
  • Podávanie pripomienok, námietok, návrhov na zrušenie resp. na výmaz
  • Prevody, licencie a záložné práva k patentom a úžitkovým vzorom, zápis zmien
  • Zastupovanie majiteľov patentov a úžitkových vzorov pred súdmi v prípade porušovania ich práv
  • Validáciu patentov v Slovenskej republike a Českej republike

Ako získať patent na území Slovenska?

Patentová prihláška sa podáva na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu, patentové nároky, anotáciu, prípadne výkresy. Po podaní prihlášky úrad pristúpi k predbežnému prieskumu prihlášky s cieľom zistiť najmä formálne nedostatky prihlášky. Prihláška je zverejnená v lehote 18 mesiacov od vzniku práva prednosti a na žiadosť prihlasovateľa UPV SR vykoná úplný prieskum prihlášky. Žiadosť musí byť podaná v lehote do 36 mesiacov od dátumu podania prihlášky. V rámci úplného prieskumu ÚPV skúma novosť, vynálezcovskú činnosť a priemyselnú využiteľnosť prihlasovaného technického riešenia. V prípade, že podmienky patentovateľnosti sú splnené, ÚPV udelí patent. Patent je platný 20 rokov za predpokladu platenia príslušných ročných udržiavacích poplatkov.

Ako získať úžitkový vzor na území Slovenska?

Prihláška úžitkového vzoru sa podáva na ÚPV a musí obsahovať žiadosť o udelenie úžitkového vzoru, opis, nároky, anotáciu, prípadne výkresy. Úrad vykoná prieskum len na formálne a vecné nedostatky podkladov prihlášky úžitkového vzoru a súčasne vykoná rešerš na stav techniky prihlasovaného technického riešenia. Výsledok rešerše spolu s prihláškou úžitkového vzoru je zverejnený vo Vestníku ÚPV SR. Tretie osoby môžu podať námietky proti prihláške úžitkového vzoru v lehote do troch mesiacov od dátumu jej zverejnenia.

V prípade, že námietky nie sú podané, úžitkový vzor je zapísaný do registra ÚPV. Doba platnosti zápisu úžitkového vzoru je štyri roky od podania prihlášky a na základe žiadosti môže byť predĺžená dvakrát, vždy o tri roky. V porovnaní s konaním o patentovej prihláške, konanie o prihláške úžitkového vzoru je jednoduchšie, kratšie a ekonomicky prijateľnejšie. Nevýhodou je vyššie riziko zrušenia zapísaného úžitkového vzoru. 

Ako získať patent v zahraničí?

Európskou patentovou prihláškou možno získať patentovú ochranu v krajinách, ktoré sú členmi Európskej patentovej organizácie. V súčasnosti sú to: Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Island, Taliansko, Írsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Monako, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, San Maríno, Slovenská republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko, Malta, Nórsko, Chorvátsko a Srbsko. Európsky patent možno získať aj v Čiernej Hore, Bosne a Hercegovine na základe "systému rozšírenia". Konanie o európskej patentovej prihláške prebieha na Európskom patentovom úrade v angličtine, francúzštine, nemčine a je podobné konaniu o patentovej prihláške na ÚPV SR.

Podaním medzinárodnej prihlášky sú automaticky určené všetky štáty, ktoré sú ku dňu podania medzinárodnej prihlášky zmluvnými štátmi Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty – PCT). Medzinárodná prihláška sa podáva na ÚPV SR alebo priamo na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve.

Prihláška sa podáva v angličtine, francúzštine alebo v nemčine. Môže byť podaná aj v slovenčine, avšak v lehote do jedného mesiaca musí byť preložená do jedného z vyššie menovaných jazykov. Konanie o medzinárodnej prihláške má dve fázy a to medzinárodnú a národnú. V medzinárodnej fáze sa vykoná rešerš na skoršie práva a vypracuje sa rešeršná správa. Na základe výsledku tejto rešerše sa prihlasovateľ môže rozhodnúť, či a v ktorom štáte vstúpi do národnej alebo regionálnej fázy konania. Pre väčšinu krajín je lehota na vstup do národnej alebo regionálnej fázy 30 mesiacov od dátumu priority medzinárodnej prihlášky. Následne po vstupe do národnej, resp. regionálnej fázy konania sa uplatňujú národné resp. regionálne požiadavky pre udelenie patentu.

Patentovú ochranu v zahraničí možno získať aj podaním národnej patentovej prihlášky na príslušnom úrade krajiny, ktorá je predmetom záujmu prihlasovateľa. Konanie o prihláške prebieha podľa zákonodarstva príslušnej krajiny.