Ochranné známky

Ochranná známka je označenie, ktoré jednoznačne identifikuje tovary a služby. Funkciou ochrannej známky je najmä odlíšenie tovarov a služieb jedného podnikateľa od tovarov a služieb iného podnikateľa. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo jej používania a bez jeho súhlasu tretie osoby nemôžu používať označenie, ktoré je zameniteľné s ochrannou známkou pre tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná alebo pre podobné tovary a služby.

Naše služby zahŕňajú najmä:

  • Konzultácie týkajúce sa možností získania právnej ochrany
  • Rešerše na skoršie zhodné a podobné ochranné známky, rešerše na skoršie práva
  • Podanie prihlášky ochrannej známky a zastupovanie pred príslušnými úradmi
  • Námietkové, zrušovacie konania a iné konania týkajúce sa platnosti ochranných známok
  • Prevody, licencie a záložné práva k ochranným známkam, zápis zmien
  • Uplatňovanie práv z ochranných známok a ďalšie sporové veci z oblasti ochranných známok

Ako získať ochrannú známku na území Slovenska?

Prihláška ochrannej známky sa podáva na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). Po podaní prihlášky úrad vykoná formálny a vecný prieskum, či sú splnené zákonom stanovené podmienky na to, aby prihlasované označenie bolo uznané za ochrannú známku. Prihláška ochrannej známky je následne zverejnená vo Vestníku ÚPV. V lehote troch mesiacov od jej zverejnenia tretie osoby na základe svojich starších práv môžu podať námietky proti zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky. V prípade, že námietky nie sú podané, prihlasované označenie je zapísané do registra ochranných známok a majiteľ je oprávnený používať symbol R v krúžku. Ochranná známka je platná 10 rokov, pričom jej platnosť môže byť predĺžená vždy o ďalších 10 rokov. Pred podaním prihlášky ochrannej známky sa odporúča vykonať prieskum na skoršie zhodné a podobné ochranné známky, aby sa vyhlo možnému odmietnutiu prihlasovaného označenia z moci úradnej alebo z dôvodu existencie skorších podobných ochranných známok a to na základe námietok podaných majiteľmi skorších práv.

Ako získať ochrannú známku v zahraničí?

Ochrannú známku Európskej únie platnú na celom území Európskeho spoločenstva možno získať podaním jednej prihlášky na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). V prípade, že prihlasované označenie spĺňa zákonné podmienky na zápis, označenie je zverejnené a majitelia skorších práv môžu podať v trojmesačnej lehote námietky proti zápisu označenia ako ochrannej známky. Ak námietky nie sú podané, označenie je zapísané ako ochranná známka, ktorá je platná 10 rokov od dátumu podania prihlášky s možnosťou predĺženia jej platnosti vždy o ďalších desať rokov. Pred podaním prihlášky ochrannej známky Európskej únie je odporúčané vykonať rešerš na existenciu skorších zhodných a podobných ochranných známok, aby sa vyhlo prípadným námietkam zo strany majiteľov skorších práv.

Ochrannú známku v krajinách Európskej únie alebo mimo nej je možné získať prostredníctvom podania medzinárodnej prihlášky a to krajinách, ktoré sú členmi madridského systému, ktorý sa riadi Madridskou dohodou o medzinárodnom zápise ochranných známok a Protokolom k tejto dohode. Medzinárodná prihláška sa podáva na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) prostredníctvom národného úradu. Medzinárodný úrad prihlášku zašle jednotlivým úradom určených krajín, ktoré na základe národných predpisov priznajú alebo odmietnu ochranu. Konanie o medzinárodnej prihláške ochrannej známky je podstatne dlhšie ako napríklad konanie o ochrannej známke Európskej únie.

Ochranu v zahraničí možno získať aj podaním národnej prihlášky na príslušnom úrade pre zápis ochranných známok krajiny, ktorá je predmetom záujmu prihlasovateľa. Podanie prihlášok národnou cestou je využívané najčastejšie v prípadoch, ak prihlasovateľ má záujem získať ochranu len v 2-3 krajinách.