Dizajny

Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho viditeľnej časti, ktorý spočíva v tvare, štruktúre, farbe alebo zdobení výrobku.
Dizajn musí spĺňať podmienku novosti a osobitosti. Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo jeho používania.

Naše služby zahŕňajú najmä:

  • Odborné poradenstvo v oblasti ochrany dizajnov
  • Podanie prihlášky a zastupovanie pred príslušnými úradmi
  • Zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR(UPV SR), pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a pred Medzinárodným úradom (WIPO)
  • Zabezpečovanie ochrany v zahraničí
  • Podávanie návrhov na výmaz
  • Prevody, licencie a záložné práva k dizajnom, zápis zmien
  • Zastupovanie v prípade porušovania práv

Ako získať ochranu dizajnu na území Slovenska?

Výlučné právo používania dizajnu možno dosiahnuť podaním prihlášky dizajnu na úrade priemyselného vlastníctva SR a zápisom dizajnu do registra ÚPV SR. Prihláška môže obsahovať jeden alebo viacero dizajnov za predpokladu, že všetky patria do jednej triedy medzinárodného triedenia dizajnov. ÚPV v konaní o prihláške dizajnu skúma, či dizajn je nový a má osobitý charakter. V prípade, že podmienky zápisnej spôsobilosti sú splnené, ÚPV zapíše dizajn do registra a zverejní ho vo Vestníku ÚPV. Dizajn platí päť rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu a jeho platnosť môže byť na základe žiadosti obnovená vždy o päť rokov až na celkovú dobu 25 rokov od dátumu podania prihlášky dizajnu.

Ako získať ochranu dizajnu v zahraničí?

Právnu ochranu na celom území Európskeho spoločenstva možno získať podaním jednej prihlášky dizajnu Spoločenstva na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Po podaní prihlášky dizajnu úrad preskúma zápisnú spôsobilosť prihlasovaného dizajnu a v prípade, že sú splnené podmienky pre jeho zápis, vydá osvedčenie o jeho zápise. Doba platnosti dizajnu je päť rokov a na základe žiadosti môže byť predĺžená vždy o päť rokov až na celkovú dobu 25 rokov od dátumu podania prihlášky dizajnu Spoločenstva.

Podaním medzinárodnej prihlášky priemyselného dizajnu na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve možno získať ochranu dizajnu v 55 krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Haagskej dohody.

Ochranu dizajnu v zahraničí možno získať aj podaním národnej prihlášky dizajnu na príslušnom úrade krajiny, ktorá je predmetom záujmu prihlasovateľa. Konanie o prihláške prebieha podľa zákonodarstva príslušnej krajiny.