Ďalšie služby

FAJNOR IP sa špecializuje najmä na právo duševného vlastníctva, avšak poskytuje služby aj z oblasti obchodného práva a prostredníctvom svojich spolupracujúcich právnikov aj z oblasti rodinného práva, práva k nehnuteľnostiam a trestného práva.

Naša prax v tejto oblasti zahŕňa najmä:

  • Poradenstvo a zastupovanie v súdnom konaní v sporoch o porušovaní práv k ochranným známkam, patentom, úžitkovým vzorom, dizajnom, obchodným menám.
  • Poradenstvo a zakladanie obchodných spoločností a ich zápis do obchodného registra.
  • Zápisy zmien údajov spoločností do obchodného registra.

 

  • Príprava kúpno-predajných zmlúv a darovacích zmlúv, ktorých predmetom sú nehnuteľnosti.
  • Poradenstvo v oblasti rodinného práva a zastupovanie v rozvodovom konaní.
  • Poradenstvo a zastupovanie v oblasti trestného práva.